Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko seksin myyminen laitonta Suomessa?

Ei ole. Omaan tahtoon perustuva seksin myyminen on Suomessa laillista. 

Seksipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla on kielletty. Perusteltu epäily seksin myymisestä on lain mukaan käännytysperuste, joten EU:n ulkopuolelta tuleva henkilö voidaan käännyttää tai karkottaa, jos häntä epäillään tulojen hankkimisesta seksipalveluita myymällä.

Lue lisää.

Onko seksin ostaminen laitonta Suomessa?

Ei ole. Seksin ostaminen on Suomessa laillista. 

Vain seksin ja seksuaalisten tekojen osto alle 18-vuotiailta sekä parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on laitonta.

Lue lisää.

Jos kerran seksiä saa myydä ja ostaa, mihin tätä lakialoitetta tarvitaan?

Lain tulee tehdä selkeä ero pakottamisen ja omaan tahtoon perustuvan seksityön välille, jotta jokaisen turvallisuus voidaan taata nykyistä paremmin.

Nykyinen lainsäädäntö määrittelee parituksen toiminnaksi, jossa edesautetaan tai järjestetään seksipalveluiden myymistä taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on laitonta myydä seksityötä tekeville joitakin palveluita, jotka kuuluvat muilla toimialoilla normaaliin liiketoimintaan. Näitä ovat esimerkiksi mainonta, toimitilojen vuokraus ja muu ammatillinen yhteistyö.

Lakialoitteen tavoitteena on laillistaa vapaaehtoisuuteen perustuva ammatillinen toiminta ja siten selkiyttää eroa omaan suostumukseen perustuvan seksityön ja ihmiskaupan välillä.

Seksityö on ulkomaalaislain mukaan peruste karkotukselle ja käännytykselle. Laki asettaa EU:n ulkopuolelta tulevat seksityötä tekevät ja ihmiskaupan uhrit turvattomaan ja epätasa-arvoiseen asemaan ja siten vähentää halua hakea apua viranomaisilta. Tämä karkotusperuste tulee poistaa laista näiden ihmisten aseman parantamiseksi.

Haluamme vahvistaa seksityöntekijöiden itsemääräämisoikeutta, yrittämisen vapautta sekä seksityön turvallisuutta.

Lue lisää.

Mitä tarkoittaa seksityön dekriminalisointi?

Seksityön dekriminalisointi tarkoittaa sellaisten lakien, säännösten ja yleisen oikeuskäytännön purkamista, jotka kieltävät tai muuten rajoittavat aikuisten harjoittamaa vapaaehtoista seksityötä. Tavoitteena on vähentää seksityöntekijöiden haavoittuvuutta hyväksikäytölle, väkivallalle ja terveysriskeille, sekä tunnustaa seksityö ammatiksi, jonka harjoittaja ansaitsee samat oikeudet ja suojan kuin muussakin työssä.

Eikö kaikki seksityö ole ihmiskauppaa?

Omaan tahtoon perustuva seksityö, seksipalveluiden myyminen ja niiden ostaminen ei ole ihmiskauppaa. Ihmiskauppa on pakottamiseen perustuvaa hyväksikäyttöä ja se on vakava rikos. Seksityö on nimensä mukaisesti työtä, jota tehdään vapaaehtoisesti.

Katso tästä video käsitteistä seksityö, paritus ja ihmiskauppa: https://youtu.be/ivDjOvJZOZo?feature=shared.

Mitä eroa on ihmiskaupalla ja parituksella?

Ihmiskauppa on toimintaa, jossa uhri asetetaan pakkotyöhön, muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, tai elinten tai kudosten poistamisen kohteeksi. Tämä tehdään esimerkiksi ottamalla toinen määräysvallan alle, painostamalla, erehdyttämällä, tai hyväksikäyttämällä toisen erehdystä, riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa. Ihmiskauppa tarkoittaa myös painostamista tai pakottamista seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi esimerkiksi seksiteollisuuden käyttöön.

Paritus on rikoslaissa yksi ihmiskaupan muoto. Se on määritelty taloudellisen hyödyn hankkimiseksi toisen tarjoamista seksipalveluista, näitä edistämällä tai järjestämällä. Nykylainsäädännössä se kattaa myös tilanteita, joissa seksityötä tekevä ostaa vapaaehtoisesti palveluita, kuten majoitusta tai mainontaa, työn tekemistä varten.

Miten lakiehdotus torjuu ihmiskauppaa?

Ihmiskaupan torjunnassa on olennaista purkaa sellaisia rakenteita, jotka edesauttavat yhteiskunnallisesti heikkoon ja epätasa-arvoiseen asemaan joutumista. Heikossa asemassa olevat ovat suurimmassa riskissä joutua ihmiskaupan uhriksi. 

Lakialoite parantaa tilannetta erityisesti ulkomaalaisten seksityöntekijöiden ja ihmiskaupan uhrien kohdalla. Kun seksipalveluiden myyminen ei ole enää peruste käännytykselle tai karkottamiselle, se madaltaa kynnystä hakea apua viranomaisilta sekä ilmoittaa poliisille seksipalveluiden myymiseen pakottamisesta. 

Mahdollisuus käyttää laillisesti seksipalveluiden myymistä edistäviä palveluita esimerkiksi matkustamisen, työasunnon ja mainonnan järjestämiseen vähentää riippuvuutta tahoista, jotka syyllistyvät riistoon ja hyväksikäyttöön. Tämä pienentää riskiä joutua ihmiskaupan uhriksi.

Vapaaehtoista seksin myymistä rajoittavien lakien ja säännösten purkaminen poistaa seksityöhön liittyviä negatiivisia ennakkoluuloja ja edistää tutkitusti seksityöntekijöiden oikeuksien toteutumista, helpottaa työn järjestämistä sekä parantaa mahdollisuuksia tehdä seksityötä turvallisemmin.

Laillistaako lakialoite parituksen?

Aloite ei halua laillistaa paritusta. Aloitteessa paritus halutaan rajata tarkoittamaan ainoastaan sellaista toimintaa, joka on seksipalveluita myyvän henkilön hyväksikäyttöä.

Heikentääkö seksityön dekriminalisointi naisten asemaa?

Seksipalveluita myyvien henkilöiden oikeuksien parantaminen ei heikennä naisten asemaa. Enemmistö seksipalveluita myyvistä on naisia, ja seksityön dekriminalisointi parantaa heidän asemaansa.

Onko seksityön dekriminalisointi feminismiä?

Seksityöntekijöiden oikeuksien edistäminen kuuluu olennaisesti feminismiin. Kaiken syrjinnän vastustaminen on feminismin ytimessä. Seksityöläiset ovat työnsä vuoksi heikossa asemassa yhteiskunnassa. Merkittävä osa heistä kokee sukupuolensa tai muiden ominaisuuksiensa takia syrjintää. Yhdenvertaiset oikeudet kuuluvat kaikille, myös seksityöntekijöille.

Miten seksipalvelun tarjoajan turvallisuus paranee aloitteen myötä?

Lakimuutos tarjoaisi seksityöntekijöille paremmat mahdollisuudet turvallisuutta lisäävään ammatilliseen yhteistyöhön. Esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä ovat turvallisuuspalvelut ja työtilat, joissa seksin myyminen on sallittua.

Väärinkäsitysten riski pienenee, kun seksipalveluiden myyjällä on mahdollisuus avoimeen markkinointiin. Kun seksipalveluiden ostaminen on selkeämpää, vähenevät yritykset ostaa seksiä sellaisilta työntekijöiltä, joiden työnkuvaan varsinaiset seksipalvelut eivät kuulu.

Lakimuutoksen myötä seksipalveluita myyvien ulkomaalaisten kynnys ilmoittaa viranomaisille kaltoinkohtelusta madaltuisi, kun seksipalveluiden myymisestä ei enää voisi seurata maasta karkottamista.

Miten seksin ostajan turvallisuus paranee aloitteen myötä?

Aloite mahdollistaa seksipalveluiden avoimen markkinoinnin, joka selkeyttää seksipalveluiden myymistä ja lisää alan läpinäkyvyyttä. Asiakkaan turvallisuus paranee, kun hän saa asianmukaiset tiedot palvelusta, jota hän on ostamassa. Myös riski ostaa seksiä alaikäiseltä tai joutua petoksen uhriksi pienenee, koska tahot, jotka tarjoavat palveluita seksipalveluita myyville henkilöille, joutuvat varmistamaan heidän henkilöllisyytensä.

Millä tavalla seksipalveluita sitten markkinoidaan tällä hetkellä?

Tällä hetkellä seksipalveluita markkinoidaan esimerkiksi seuranhakuun tarkoitetuilla alustoilla. Seksin myynti-ilmoitusta voi olla vaikeaa erottaa tavallisesta seuranhakuilmoituksesta. Tästä kärsivät myyjät, ostajat sekä sivulliset.

Tuleeko kaikkialle mainoksia seksin myymisestä?

Ei tule. Seksipalveluita markkinoivia mainoksia koskisivat samat rajoitukset kuin muutakin vain täysi-ikäisille tarkoitettujen palveluiden mainontaa. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi on kriminalisoitu rikoslaissa. Se tarkoittaa, että sukupuolisiveellisyyttä loukkaava mainonta julkisella paikalla tai ilman suostumusta on laitonta.

Tuleeko kaikkialle bordelleja?

Ei tule.

Suomessa on jo nyt tiloja, joissa myydään erilaisia seksipalveluita, esim. private striptease -palveluita. Tällä hetkellä varsinaisen seksin myyminen niissä ei ole sallittua. Lakimuutos mahdollistaisi sen, että näissä tiloissa voisi halutessaan myydä seksiä avoimesti ja turvallisesti.

Jos aloite menee läpi, voiko TE-toimisto jatkossa pakottaa hakemaan töihin bordelleihin?

Ei. Laki määrittelisi jatkossakin seksin myymiseen pakottamisen rikokseksi.

Allekirjoita Oikeus työhön -kansalaisaloite