Mikä Oikeus työhön -kansalaisaloite?

Oikeus työhön -kansalaisaloitteella pyrimme dekriminalisoimaan seksityön. 

Seksityöntekijää koskee työntekoon liittyvät velvollisuudet, mutta oikeudet ammatinharjoittamiseen ovat puutteelliset: nykyistä lakia ei ole kirjoitettu suojelemaan seksityöntekijää, vaan rajoittamaan seksityöntekijän työntekoa ja rankaisemaan hänen kanssaan yhteistyötä tekeviä tahoja. Nykyinen rikoslaki ei tee eroa omasta tahdosta seksityötä tekevän ja ihmiskaupan uhrille välille, vaan määrittää kaikki seksialalla toimivat hyväksikäytön kohteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös suostumukseen perustuva yhteistyö voidaan katsoa lain silmissä paritukseksi. 

Ulkomaalaislaki asettaa EU-alueen ulkopuolelta tulevat oleskeluluvattomat seksipalveluiden myyjät asemaan, jossa heidät voidaan poistaa maasta, jos viranomaisilla on epäilys tulojen hankkimisesta seksipalveluita myymällä. Pahimmassa tapauksessa ulkomaalainen seksityöntekijä raportoi itseensä kohdistuneesta rikoksesta, mutta joutuukin itse käännytetyksi. Epäilykseksi puolestaan voi riittää vaikka suuri määrä kondomeja. Epätasa-arvoinen laki heikentää kaikkien alalla toimivien turvallisuutta.

Lainsäädännössä on kuultava heitä, joita laki koskee.

Aloitteen takana on laaja joukko seksi- ja erotiikka-alalla työskenteleviä ammattilaisia: perinteisiä seksityöntekijöitä, strippareita, ammattidominoita ja pornon tekijöitä. Lisäksi mukana on seksialaan ja sen olosuhteisiin perehtyneitä tutkijoita, juristeja ja aktivisteja. 

Seksityön dekriminalisointi parantaa seksialalla työskentelevien oikeuksia. Kansalaisaloite pohjautuu useiden ihmisoikeusjärjestöjen (esim. UNAIDS, Amnesty, UNFPA), Maailman terveysjärjestö WHO:n, seksipalveluiden myyjien etujärjestöjen sekä European Sex Workers’ Rights Alliance’n linjauksiin. Aloitteella on myös Suomalaisen seksityöntekijöiden verkoston (FTS) tuki.

Aloiteteksti kokonaisuudessaan löytyy kansalaisaloite.fi-palvelusta.

Dekriminalisointi

Seksityö on laillista, mutta sitä rajoitetaan lailla monin eri tavoin. Seksityön dekriminalisointi tarkoittaa sellaisten lakien, säännösten ja yleisen oikeuskäytännön purkamista, jotka kieltävät tai muuten rajoittavat aikuisten harjoittamaa vapaaehtoista seksityötä.

Seksipalveluja myyvällä ei ole tällä hetkellä todellista mahdollisuutta markkinoida palveluitaan, vuokrata toimitilaa tai harjoittaa muuta ammatillista yhteistyötä, kuten palkata assistenttia, sihteeriä tai vartijaa.

EU- ja EFTA-maiden ulkopuolelta tulevat seksityöntekijät tekevät työtään lain turvan ulkopuolella, sillä seksipalveluiden myyminen on ulkomaalaislain mukaan karkotusperuste.

Julkisella paikalla seksipalveluiden tarjoaminen on kielletty lailla. Kielto vaikuttaa ensisijaisesti kaikista heikoimmassa asemassa oleviin seksityöntekijöihin, sillä valtaosa paremmassa asemassa työskentelevistä sekityöntekijöistä markkinoi palveluitaan internetissä.

Nykyinen lainsäädäntö haittaa olennaisesti seksityöntekijöiden ammatinharjoittamista usein eri tavoin. Se on omiaan puskemaan seksialalla toimivia ja erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia seksipalveluiden myyjiä syvemmälle yhteiskunnan marginaaliin.

Lakialoitteen tavoitteena on vähentää seksityöntekijöiden haavoittuvuutta hyväksikäytölle, väkivallalle ja terveysriskeille. Aloite haluaa tunnustaa seksityön ammatiksi, jonka harjoittaja ansaitsee samat oikeudet ja suojan kuin muussakin työssä.

Mikä on kansalaisaloite?

Kansalaisaloite on kansalaisvaikuttamisen keino, jolla pyritään vaikuttamaan Suomen lakiin. Aloite voi sisältää ehdotuksen lain säätämisestä, kumoamisesta tai muuttamisesta. Oikeus työhön -aloite on asiakokonaisuus, joka vaatii kolmen lakipykälän muuttamista ja kahden kumoamista, jotta seksi- ja erotiikka-alalla toimivien oikeudet ja turvallisuus toteutuisivat lainsäädännön puitteissa.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa äänioikeutettu Suomen kansalainen kansalaialoite.fi-palvelussa tai paperisena lomakkeena. 

Oikeus työhön -aloite tarjoaa rajoitetusti mahdollisuuden paperisen lomakkeen allekirjoittamiseen ja avustaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Kysy lisää. Kaikkien allekirjoittaneiden henkilöllisyys tarkastetaan Digi- ja väestötietovirastossa.

Aikaa allekirjoitusten keruulle on kuusi kuukautta. Oikeus työhön -aloite on julkaistu 3.3.2024 ja keruuaika jatkuu 3.9.2024 saakka.

Kun kansalaisaloite on saanut 50 000 allekirjoitusta se luovutetaan eduskunnalle käsiteltäväksi.

Lisätietoa kansalaisaloitteista eduskunnan nettisivuilta tai Kansalaisaloite-palvelusta.

Oikeus työhön -aloitteen ehdottamat muutokset

Nykyinen seksialaa säätelevä lainsäädäntö on epämääräinen eikä takaa seksityöntekijöille perusoikeuksia. Aloitteen ajamat muutokset nostavat seksi- ja erotiikka-alalla toimivien henkilöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden lainsäädännön keskiöön.

Selkeämmän lainsäädännön myötä muille yrittäjille tarjolla olevat palvelut tulisivat myös seksityöntekijöiden saataville. Näihin kuuluvat esimerkiksi toimitilojen vuokraus sekä kirjanpito-, sihteeri ja vartijapalvelut.

Muutosten myötä poliisin ja muiden viranomaisten resurssit voitaisiin kohdentaa paremmin tavoittamaan heidät, jotka avun tarpeessa tosiasiallisesti ovat.

Muutokset lyhyesti:

Aloiteteksti kokonaisuudessaan löytyy kansalaisaloite.fi-palvelusta.

Ehdotuksemme seksityötä säätelevien lakien pykäliin

Rikoslaki 

20 luku 10 §

Paritus

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista
hyötyä

1) järjestää huoneen tai muun tilan kahdeksaatoista vuotta
nuoremman lapsen kanssa tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai seksuaalista tekoa
varten,

2) järjestää huoneen tai muun tilan sellaisen yli
kahdeksantoistavuotiaan henkilön kanssa tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai
seksuaalista tekoa varten, joka ei voi haavoittuvaisen asemansa vuoksi suojella
etujaan,  

3) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi 1- tai
2-kohdassa tarkoitettua toimintaa tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti
edistää teon toteutumista tai

4) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä 1- tai
2-kohdassa tarkoitettuun tekoon

on tuomittava parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi
kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

20 luku 11 §

Törkeä paritus

Jos parituksessa

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai

2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä tai

3) kohteena on kuuttatoista vuotta nuorempi lapsi

rikoksentekijä on tuomittava törkeästä parituksesta
vankeuteen vähintään vuodeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

25 luku 3 § (9.7.2004/650)

Ihmiskauppa

Joka

1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai
turvatonta tilaa taikka toista painostamalla,

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi
käyttämällä,

3) maksamalla korvauksen toista määräysvallassaan pitävälle
henkilölle tai

4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen

ottaa toisen määräysvaltaansa, värvää toisen taikka
luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen
korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa
seksuaalista tekoa varten taikka kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa
tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai sellaista seksuaalista tekoa varten, joka on
omiaan vaarantamaan lapsen kehitystä tai näihin rinnastettavan seksuaalisen
hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin
taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi, on tuomittava ihmiskaupasta
vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

(8.7.2022/723) 

Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa
määräysvaltaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön taikka värvää,
luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa
tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei
olisi käytetty. (19.12.2014/1177)

Yritys on rangaistava.

Järjestyslaki (27.6.2003/612)

2 luvun 7 § 1 momentti on kumottu [kumoavan lainsäädöskokoelmanumero]

Ulkomaalaislaki

9 luvun 148 § 1 momentin 6 kohta on kumottu [kumoavan lain säädöskokoelmanumero]

Koko aloitteen voit lukea klikkaamalla tästä.

Allekirjoita Oikeus työhön -kansalaisaloite